KVKK

AYDINLATMA METNİ

İşbu “Aydınlatma Metni” Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. ve iştirakleri (“Alpplas”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, ilgili kanunun 10. Ve 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Alpplas’a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak ve sayılan amaçlarla kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİN VE HUKUKİ SEBEBİ

Alpplas, çalışan, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, iş başvurusu yapan, hizmet alan veya veren, sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”), 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz Alpplas tarafından doğrudan veri sahiplerinden, alenileştirildiği kaynaklardan sözlü, fiziksel veya elektronik olarak ve işbu yazı metninde belirtilmiş bulunan farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanabilecektir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; Alpplas’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Alpplas’ın ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Alpplas’ın ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; Alpplas ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Alpplas’a ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, (sınırlı sayıda olmamak kaydı ile) işçilerin işe devam ve performanslarının mevzuat gereği kontrolü gibi insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin sağlanması ve takibi, Alpplas’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, doğrudan/dolaylı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK 11.MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak şahsen, imkânsızlık halinde, bir temsilciye noterden vekalet vererek Mermerciler San. Sitesi 4.Cad No: 16 Beylikdüzü/İstanbul iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna yönelik gerçekleştirebileceğiniz talepleriniz kanun kapsamında aşağıdaki gibidir:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç̧otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.